Get Adobe Flash player
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracodawca zobowiązany jest chronić życie i zdrowie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W myśl obowiązujących przepisów prawa pracy, pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy ma obowiązek zapewnić mu przeszkolenie w zakresie BHP.
Według przepisów właściciel lub zarządca obiektu zobowiązany jest zapewnić ochronę przeciwpożarową, między innymi poprzez ustalenie sposobów postępowania na wypadek pożaru (instrukcja bezpieczeństwa pożarowego) oraz zaznajomienia z nimi pracowników. Udział w szkoleniu przeciwpożarowym jest obowiązkiem wszystkich pracowników.
1.Szkolenie wstępne - (instruktaż ogólny - dotyczy nowo zatrudnionych pracowników. Zapewnia zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP).
Get Adobe Flash player
2.Szkolenia okresowe - (mają na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie).